Automated Server
Hardening System

What is Automated Server Hardening System?

ระบบออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย (Automated Hardening System) เป็นระบบสารสนเทศที่ทำงานบนเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการออกใบรับรองทางด้านความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย และตามข้อกำหนดมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในองค์กร โดยมีลักษณะการทำงานในรูปแบบ self-service โดยให้ผู้ขอรับบริการ สามารถทำกระบวนการ hardening ได้ด้วยตนเอง

92/54-55, 19th floor, Sathorn Thani Building 2, North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500